นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัสน์

 เครือข่ายแก่งจันทร์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน  โดยใช้รูปแบบการร่วมกันบริหารจัดการแบบเครือข่าย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาฐูรณาการ                                        

 ปรัชญาเครือข่าย   

รู้รักสามัคคีเป็นคนดีทั้งตำบล

พันธกิจ (Mission)
                             1. เสริมสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันแบบเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
                   2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
                   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
               แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
                   4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
               ตนเองอย่างต่อเนื่อง
                   5. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                             6. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า


Comments