ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านนาโม้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลหาดคัมภีร์  โรงเรียนในเครือข่ายแก่งจันทร์                                            ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2510โดยคณะครูและชาวบ้านได้ขอ บริจาคที่ดินจากชาวบ้านมีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา      โดยมีนายอดิเรก  ตันทอง เป็นครูใหญ่คนแรก  ปี พ.ศ.2512 โรงเรียนบ้านนาโม้ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  60,000  บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป. 1 ฉ  ขนาด  2  ห้องเรียน  ปี พ.ศ. 2522  โรงเรียนบ้านนาโม้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  10,000  บาท เพื่อก่อสร้างส้วมนักเรียน  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  2 ที่นั่ง  และได้รับเงินบริจาคจากชาวบ้านเพื่อก่อสร้างศาลาพักร้อน  1 หลัง  ปัจจุบันใช้เป็นอาคาร จัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  มูลค่า  3,600  บาท ปี พ.ศ. 2524  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ    จำนวน  140,000 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป. 1ฉ จำนวน  1  หลัง  ขนาด  4  ห้องเรียน  ปี พ.ศ.  2526   โรงเรียนบ้านนาโม้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อทำการก่อสร้างส้วมนักเรียน จำนวน 1 หลัง ขนาด 2 ที่นั่งเป็นเงินจำนวน 16,500 บาท ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  150,000  บาท  เพื่อทำการก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง ขนาด 2 ชั้น ปี  พ.ศ.  2529  โรงเรียนได้รับบริจาคพระพุทธรูปจากพลเอกอาทิตย์  กำลังเอก  จำนวน  1  องค์ และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านร่วมกับกองกำลัง ตชด.  ชุดที่ 242   ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงานทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  15,000  บาท ปี พ.ศ.  2564  ทางราชการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง นายสมชาย  ระติเดช  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโม้จนถึงปัจจุบัน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553โรงเรียนบ้านนาโม้  ได้เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลหาดคัมภีร์ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายแก่งจันทร์  จนถึงปัจจุบัน
Comments