กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1.  นายสมาน                พืชพร              ผู้ทรงคุณวุฒิ                              ประธานกรรมการ

2.  นายสุรินทร์              วังคีรี                ผู้แทนผู้ปกครอง                         กรรมการ

3.  นายธวัชชัย               ชันทะ              ผู้แทนครู                                  กรรมการ

4.  นายอภัย                  ยอดคำ             ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

5.  นายศรีทัด                 นันทะภู            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

6.  นายสุริชาติ                ขันทะมี            ผู้แทนศิษย์เก่า                           กรรมการ

7.  นายคำเพียร               ศรีอินทร์          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา   กรรมการ

8. นายนายพนม               จันดาบุญ         ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

9. นายวัฒนา                   ศรัทธาคลัง       กรรมการและเลขานุการ


                                                                                                  

Comments