วิสัยทัศน์ (Vision) เครือข่ายแก่งจันทร์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน โดยใช้รูปแบบการร่วมกันบริหารจัดการแบบเครือข่าย พันธกิจ (Mission) 1. เสริมสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันแบบเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 6. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย (Goal) 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง 4. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 6. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


Comments